top of page

รู้จัก อบต.คำนาดี

มุมมองทางอากาศของ Orchard

ข้อมูลทั่วไป

ในอดีตตำบลคำนาดีเคยอยู่ในเขตปกครองท้องที่ของตำบลโนนสมบูรณ์ ต่อมาได้แยกออกจากตำบลโนนสมบูรณ์มาตั้งเป็นตำบลนาสวรรค์ ด้วยความเป็นตำบลที่ใหญ่และมีประชากรเพิ่มขึ้น จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลคำนาดีในปี 2523 โดยมีกำนันคนแรก คือ นายวิเชียร สุวรรณ์วงค์ ต่อมามีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นหน่วยงานราชการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในปี 2539 โดยมีนายเลิศ พรมแดน ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีคนแรก ซึ่งก็คือตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบัน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ไปทางถนนบึงกาฬ - พังโคน อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ หรือพื้นที่ 65.65 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 40,975 ไร่

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีลักษณะเป็นที่เป็นพื้นที่ลุ่มสันดอน อยู่ในเขตพื้นที่ สปก. 4-01 ประชากรส่วนใหญ่ปลูกยางพารา พื้นที่มีลักษณะเป็นดินร่วนทรายไม่เก็บกักน้ำ หน้าดินถูกชะล้าง ฤดูฝนมีฝนปริมาณมาก ฝนตกต่อเนื่องระยะยาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี ทำให้น้ำท่วมขังสูง

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง

EIC_rubber_analysis.jpg

จุดเด่นของพื้นที่ตำบลคำนาดีมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 32,780 ไร่ ทำนา 8,195 ไร่​

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีเนื้อที่ ทั้งหมด ประมาณ 65.56 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดเขตบ้านหนองตอ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ

ทิศตะวันออก ติดเขตบ้านโนนจำปา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ

ทิศใต้ ติดเขตบ้านโนนม่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล

ทิศตะวันตก ติดเขตบ้านนาซาว ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ

​​​

พื้นที่และการปกครองของ ตำบลคำนาดี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านแฝด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่แยกเป็นหลายหมู่บ้าน โดยใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านเป็นจุดแบ่งพื้นที่หมู่บ้าน เช่น บ้านคำนาดี - อีแฮต บ้านนาเจริญ-ห้วยเรือใหญ่ และบ้านชุมภูทอง-ห้วยภูสามัคคี ตำบลคำนาดี มีประชากรทั้งสิ้น 5,247 คน แยกเป็นชาย 2,698 คน หญิง 2,549 คน และมีจำนวนครัวเรือน 1,483 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากร 79 คน ต่อตารางกิโลเมตร ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านคำนาดี    

หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต

หมู่ที่ 3 บ้านนาเจริญ

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว

หมู่ที่ 6 บ้านโนนอินทร์แปลง

หมู่ที่ 7 บ้านชุมภูทอง

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยภูสามัคคี

ข้อมูลด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตั้งอยู่บ้านคำนาดี หมู่ 1

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณบรรพต บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 

มีโรงเรียนในพื้นที่ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนเลิดสิน ตั้งอยู่บ้านอีแฮต หมู่ 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

 2. โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา ตั้งอยู่บ้านห้วยเรือใหญ่ หมู่ 4 เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

 3. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว - โนนอินทร์แปลง ตั้งอยู่บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

 4. โรงเรียนบ้านชุมภูทอง ตั้งอยู่บ้านห้วยภูสามัคคี หมู่ 8 เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ตำบลคำนาดี มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี ตั้งอยู่บ้านคำนาดี หมู่ 1 ตรงข้ามกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ตำบลคำนาดี มีศาสนสถาน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วัด 7 แห่ง และสำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้

 1. วัดดานสามัคคีธรรม (วัดประจำตำบลคำนาดี)​

 2. วัดศรีบุญเรือง

 3. สำนักสงฆ์ลานธรรม

 4. วัดไชยมงคลสามัคคี

 5. วัดป่าห้วยเรือใหญ่เจริญธรรม

 6. วัดเรไลย์นภาราม

 7. สำนักสงฆ์โพธิ์แก้ววราราม

 8. วัดปิ่นแก้วอัมไพรวัลย์

 9. วัดสุวรรณบรรพต

วัดดานสามัคคีธรรม

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง การแข่งขันเรือยาว เป็นต้น และได้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดานถ้ำเขียวสะอื้นและวัดดานสามัคคี ซึ่งเป็นวัดประจำตำบลคำนาดี มีประชาชนเดินทางมาทำบุญเป็นจำนวนมากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล

ตำบลคำนาดี เป็นพื้นที่ชุมชนชนบท ไม่มีสถานบริการ ไม่มีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ตู้กดเงินสดของธนาคาร (ATM) ไม่มีตลาดสด แต่สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็กจำนวน 10 แห่ง เป็นตู้เติมน้ำมันเล็กตามหมู่บ้าน มีร้านค้าขายของชำ หรือร้านค้าชุมชน จำนวน 8 แห่ง โดยร้านค้าชุมชนเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนร่วมกันทำการค้าขายในหมู่บ้านโดยชาวบ้านเป็นสมาชิกถือหุ้น มีการเลือกตั้งกรรมการ บริหารร้านค้าโดยคัดเลือกจากสมาชิกผู้ถือหุ้น และมีการปันผลกำไร (เงินปันผลจากค่าหุ้นหรือเงินปันผลคืนจากการซื้อสินค้า) ของร้านค้าคืนให้กับสมาชิก ซึ่งร้านค้าชุมชนในตำบลคำนาดีเกิดมาจากความต้องการของคนในชุมชนที่อยากมีร้านค้าเกิดขึ้นในชุมชน ที่สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคายุติธรรม ไม่ต้องเดินทางเข้าไปซื้อในเมือง เป็นเสมือนสวัสดิการหนึ่งในชุมชน ร้านค้าชุมชนบ้านวังเจ้าจึงถือกำเนิดจากเงินทุนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน   

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรที่มีอายุ 15 - 60 ปี เป็นผู้ใช้แรงงานถึงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัดเพียงร้อยละ 74 เท่านั้น ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 - 50 ปี ส่วนใหญ่ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ตำบลคำนาดีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย

bottom of page