top of page

ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แปลนชั้น

ชื่อโครงการ

เลขที่โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

วิธีการจัดหา

งบประมาณ

ราคากลาง

ที่มาของราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

วันที่ประกาศ

บาท

บาท

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

(กรณีทำประชาพิจารณ์)

bottom of page